In memoriam... Hans Voncken

05-07-2023
Hans

Op maandag 19 juni kwam ons erelid Hans Voncken onverwacht te overlijden. Hans zou dit jaar zijn 40 jarig jubileum bij onze vereniging vieren en we kennen hem allemaal als erelid van de fanfare en bestuurslid van de Cent Amis. In deze functies heeft hij zich altijd ingespannen om de KFA mee te organiseren en muzikaal te laten groeien en bloeien. Ook in de laatste jaren waarin we als fanfare een nieuwe doorstart maakten was het Hans die altijd met interesse en zeer betrokken vele gesprekken met bestuur en leden voerde en, mede vanuit de Cent Amis, voor de volle 100% steun verleende aan onze vereniging. We wensen zijn vrouw Marjos en haar familie heel veel sterkte toe de komende tijd.